2. Serwis zawiera informacje przeznaczone dla potencjalnych i aktualnych kontrahentów, dostawców P.P.H.U GAW POL (dalej także: „Usługobiorców”). W Serwisie możliwe jest zapoznanie się m.in. z katalogiem oferowanych przez P.P.H.U GAW POL produktów.

3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o polskie przepisy prawa.

II. Usługi P.P.H.U GAW POL
1. P.P.H.U GAW POL udostępnia w Serwisie formularze kontaktowe, za pośrednictwem których możliwe jest zgłoszenie prośby o kontakt ze strony przedstawiciela firmy.   

2. Zgłoszenie prośby o kontakt nie wiąże się z żadnymi opłatami. Zgłoszenia mogą być dokonywane całodobowo.

3. Zgłoszenie może dotyczyć zarówno produktów. W celu zgłoszenia, konieczne jest podanie danych Usługobiorcy, imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, jak również wskazanie tematu zgłoszenia i jego treści.

4. W odpowiedzi na zgłoszenie, o którym mowa w punktach 1-3 powyżej, przedstawiciele P.P.H.U GAW POL skontaktują się z Usługobiorcą.

 III. Wymagania techniczne

1. Usługobiorca, w celu korzystania z Serwisu, musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się strona internetowa firmy GAW POL. Urządzenie to musi więc pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów oraz konto poczty e-mail.

2. Usługobiorca, korzystający z usług świadczonych przez GAW POL, jest objęty zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

IV. Informacje dodatkowe
1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez GAW POL drogą elektroniczną mogą być składane poprzez ich przesłanie na adres e-mail info@gawpol.com.pl

2. GAW POL dołoży wszelkich starań, aby złożone reklamacje były niezwłocznie rozpatrzone, nie później jednak niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

3. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych, o których mowa w punkcie II. 3. powyżej jest dobrowolne, jednak ich brak w formularzu kontaktowym uniemożliwia nawiązanie kontaktu przez GAW POL. GAW POL nie świadczy usług na rzecz osób występujących anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

4. Administratorem danych osobowych jest GAW POL. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, jedynie w celu odpowiedzi na zgłoszenia Usługobiorców. GAW POL zabezpiecza dane osobowe Usługobiorców przed ich pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione.

5. Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważną sprawą i dlatego przywiązujemy dużą wagę do ich ochrony i dbamy o Twoją prywatność. Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, które gwarantują najwyższą ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie ich przed dostępem nieupoważnionych osób.

Dokument, który czytasz, zawiera informacje o zasadach, na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe i przysługujących Ci w związku z tym uprawnieniach.

Dokument ten odzwierciedla wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

Brak akceptacji Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

Podstawa prawna

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda, tj.:

o umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

o ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

o Twoja zgoda wyrażona w Sklepie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

o nasz prawnie

  uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

o z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem.

 

  1. Dane Administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest P.P.H.U GAW POL JERZY GAWŁOWSKI, SZKOLNA 3, 44-164 KLESZCZÓW, NIP:6310206785

Z Administratorem możesz skontaktować się w jeden z następujących sposobów: prześlij email na adres: INFO@GAWPOL.COM.PL, zadzwoń pod numer +48 601862942

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

  • Kontakt z firmą .
  • Podstawą prawną przetwarzania danych, w zasadniczym zakresie, jest niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz z GAW POL, bądź podjęcie działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dlatego przetwarzanie takie nie wymaga Twojej zgody, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić.

Ponadto, w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) będziemy również przetwarzać Twoje dane dotyczące transakcji dokonanych w sklepie stacjonarnym . Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Informujemy że Twoje dane osobowe pozyskane podczas naszych relacji biznesowych w postaci imienia i nazwiska, nazwy pod jaką prowadzisz działalność gospodarczą, identyfikatora NIP, regon, adresu e-mailowego, adresu firmowego oraz domowego, numeru telefonu komórkowego, nr telefonu stacjonarnego, nr fax, formy płatności, dany zawartych w formularzach targowych oraz informacjach przekazywanych w trakcie oraz po prezentacjach technologicznych, daty rejestracji, wybranego języka, profilu aplikacji (prywatny lub biznesowy), informacji co do dokonanych transakcji, informacji co do zamówień, danych zawartych w obrębie sieci społecznościowych, są przetwarzane przez P.P.H.U GAW POL JERZY GAWŁOWSKI , SZKOLNA 3 44-164 KLESZCZÓW NIP 6310206785.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług oraz sprzedaży produktów P.P.H.U GAW POL.

 

 

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez GAW POL, Twoich danych osobowych masz następujące prawa:

  1. Prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych oraz ich kopii.
  2. Prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych osobowych.
  3. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, czy to przez określony czas, czy w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
  4. Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, bez podania przyczyny. Usunięcie danych nie wpłynie na dotychczas wykonane czynności.
  5. Prawo do przenoszenia danych: masz prawo by otrzymać od nas Twoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś na podstawie zgody lub umowy, w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie.
  6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego usług własnych oraz prawo do sprzeciwu ze względu na Twoją szczególną sytuację, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (inny niż marketing bezpośredni).
  7. Prawo do cofnięcie zgody – w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny – na przetwarzanie danych w zakresie w jakim Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na czynności przetwarzania dokonane przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw skontaktuj się z nami na podane powyżej dane kontaktowe.

Mamy obowiązek poinformować Cię w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza Twoje prawa wynikające z RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości lub danych adresowych) może uniemożliwić świadczenie Tobie usług oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w GAW POL, jeżeli chcesz uzyskać fakturę za zakup naszych produktów.

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów realizacji dokonywanych przez Ciebie transakcji zakupu naszych produktów lub usług, będziemy je przetwarzać przez okres obowiązywania umowy dotyczącej takiej transakcji, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub w celu obrony przed takimi roszczeniami.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych), będziemy je przetwarzać przez okres wynikający z takich przepisów.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmujących prowadzenie komunikacji marketingowej, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych dla celów marketingowych.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu (w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń), chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych ze względu na swoją szczególną sytuację.

Odbiorcy danych osobowych

 

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.

 

 

Mechanizm cookies

 

o Strona internetowa Serwisu używa plików tekstowych zwanych Cookies.

o Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika.

o W celu korzystania z Serwisu konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użytkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

o Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.

o Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej Serwisu. Administrator oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.

o Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 poz. 243) Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami Cookies – instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Adres IP

Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Serwisu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Serwisu.

Dostęp do danych osób trzecich

1) Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.

2) Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

-Podmiot realizujący dostawę towarów
-Dostawca płatności
-Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
-Dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
-Dostawca oprogramowania ERP
-Podmiot zapewniający system mailingowy
-Podmiot ułatwiający optymalizację Sklepu
-Podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
-Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych